Privacyreglement

Om ons werk te kunnen doen is het noodzakelijk dat van cliënten persoonlijke gegevens worden verzameld. Wij verbinden ons uiterst zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en de richtlijnen te volgen van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet. Dit geldt voor het verzamelen, het verwerken en het eventueel verstrekken van persoons- en zorggegevens.

Doel van het opnemen van persoonlijke gegevens

Het doel van het verzamelen is te kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de begeleiding, zoals op onze offerte omschreven. Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend daartoe plaats. Er worden geen gegevens opgenomen voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Ook worden geen gegevens geregistreerd anders dan die voor dit doel noodzakelijk zijn.

Verantwoordelijkheden en beheer

DELEN ABC is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking. Alle medewerkers van DELEN ABC hebben geheimhoudingsplicht.

Om welke gegevens gaat het?

DELEN ABC verzamelt uitsluitend gegevens met betrekking tot onze cliënten. Van hen worden ten hoogste de volgende gegevens opgenomen:

personalia en anamnese
gegevens die in de loop van het begeleidingstraject verzameld worden
relevante gegevens van derden (zoals UWV, Arbodienst, opdrachtgever) over de cliënt.

Hierbij wordt aangetekend:

dat de door derden verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen
dat DELEN ABC de door derden verstrekte gegevens ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en er voor zorgt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Kennisgeving en verstrekking van gegevens

Bij inschrijving worden personen in kennis gesteld van dit reglement. Binnen de organisatie kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan medewerkers van DELEN ABC die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening.

Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot de persoonsgegevens hebben alleen de medewerkers van DELEN ABC met geheimhoudingsplicht en in uitzonderlijke gevallen medewerkers van bovengenoemde instanties, uiteraard met toestemming van betrokken cliënt.

Recht op inzage

De cliënt kan op verzoek inzage vragen in de geregistreerde gegevens.

Bewaartermijn

Na afronding van het kalenderjaar worden gegevens die niet meer gebruikt worden gearchiveerd. Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, tenzij de geregistreerde verzoekt om eerdere of latere verwijdering. Daarna worden ze op zorgvuldige wijze vernietigd.

Klachten

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of als hij een andere reden tot klagen heeft, dient hij zich schriftelijk te wenden tot DELEN ABC. De klager krijgt uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de klacht antwoord op schrift. Zie hiervoor ook ons klachtenreglement.

Looptijd en inwerkingtreding

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. Dit reglement is in werking getreden per 13 september 2007 en is ter plaatse in te zien.